Toti's verb lists

Irregular Swedish verbs

anbefallaanbeföllanbefallit
anfallaanföllanfallit
angeangavangett
angivaangavangett
angripaangrepangripit
angåangickangått
anhållaanhöllanhållit
ankommaankomankommit
anläggaanla;anladeanlagt
anseansågansett
anslutaanslutade;anslötanslutat;anslutit
anslåansloganslagit
anståanstodanstått
ansättaansatteansatt
antaantogantagit
antagaantogantagit
avbrytaavbrötavbrutit
avdagataavdagatogavdagatagit
avdagatagaavdagatogavdagatagit
avgeavgavavgett
avgivaavgavavgett
avgåavgickavgått
avgöraavgjordeavgjort
avhållaavhöllavhållit
avkommaavkomavkommit
avkunnaavkundeavkunnat
avlidaavledavlidit
avläggaavladeavlagt
avnjutaavnjötavnjutit
avseavsågavsett
avskrivaavskrevavskrivit
avslåavslogavslagit
avståavstodavstått
avsättaavsatteavsatt
avtaavtogavtagit
avtagaavtogavtagit
bebadbett
bedjabadbett
bedrabedrogbedragit
bedragabedrogbedragit
bedrivabedrevbedrivit
befallabeföllbefallit
befinnabefannbefunnit
begebegavbegett
begivabegavbegett
begripabegrepbegripit
begråtabegrätbegråtit
begynnabegynte;begynnadebegynnat;begynt
begåbegickbegått
behållabehöllbehållit
bekantgörabekantgjordebekantgjort
bekommabekombekommit
belebelogbelett
beläggabeladebelagt
besebesågbesett
besittabesattbesuttit
besjungabesjöngbesjungit
beskjutabeskötbeskjutit
beskrivabeskrevbeskrivit
bestigabestegbestigit
bestridastridade;bestredbestridit;bestridat
bestrykabeströkbestrukit
beståbestodbestått
besättabesattebesatt
betonggjutabetonggötbetonggjutit
betygsättabetygsattebetygsatt
bibehållabibehöllbibehållit
bidrabidrogbidragit
bidragabidrogbidragit
bifallabiföllbifallit
biläggabiladebilagt
bindabandbundit
bispringabisprangbisprungit
biståbistodbistått
bitabetbitit
bjudabjödbjudit
blankoförsäljablankoförsåldeblankoförsålt
bliblevblivit
blivablevblivit
bortgåbortgickbortgått
bortsebortsågbortsett
bosättabosattebosatt
bringabringade;bragtebringat;bragt
brinnabrannbrunnit
bristabrastbrustit
brytabrötbrutit
bärabarburit
bönfallabönföllbönfallit
börabordebort
delgedelgavdelgett
delgivadelgavdelgett
deltadeltogdeltagit
deltagadeltogdeltagit
djupfrysadjupfrösdjupfrusit
dradrogdragit
dragadrogdragit
drickadrackdruckit
drivadrevdrivit
drypadröpdrupit
dugadögdugit
dykadykte;dökdykt
dogdött
döljadoldedolt
efterkommaefterkomefterkommit
erbjudaerbjöderbjudit
erfaraerforerfarit
erfinnaerfannerfunnit
erhållaerhöllerhållit
erläggaerladeerlagt
ersättaersatteersatt
fallaföllfallit
faraforfarit
fastbindafastbandfastbundit
fasthållafasthöllfasthållit
fastläggafastladefastlagt
fastslåfastslogfastslagit
finnafannfunnit
finnasfannsfunnits
fisafesfisit
flygaflögflugit
flytaflötflutit
fortfarafortforfortfarit
fortgåfortgickfortgått
fortskridafortskredfortskridit
fortsättafortsattefortsatt
frambäraframbarframburit
framdraframdrogframdragit
framdragaframdrogframdragit
framgåframgickframgått
framhållaframhöllframhållit
framkommaframkomframkommit
framläggaframladeframlagt
framskridaframskredframskridit
frigörafrigjordefrigjort
frysafryste;frösfrusit;fryst
frångåfrångickfrångått
fråntafråntogfråntagit
fråntagafråntogfråntagit
fullgörafullgjordefullgjort
färgläggafärgladefärglagt
fickfått
föranlåtaföranlätföranlåtit
förbindaförbandförbundit
förbiseförbisågförbisett
förbjudaförbjödförbjudit
förbliförblevförblivit
förblivaförblevförblivit
fördrafördrogfördragit
fördragafördrogfördragit
fördrivafördrevfördrivit
föredraföredrogföredragit
föredragaföredrogföredragit
förefallaföreföllförefallit
föregivaföregavföregett
föregripaföregrepföregripit
förekommaförekomförekommit
föreliggaförelågförelegat
föreskrivaföreskrevföreskrivit
föreslåföreslogföreslagit;föreslått
föreståförestodförestått
företaföretogföretagit
företagaföretogföretagit
förfallaförföllförfallit
förfaraförforförfarit
förflytaförflötförflutit
förfrysaförfrösförfrusit
förgåförgickförgått
förgåsförgicksförgåtts
förgöraförgjordeförgjort
förhållaförhöllförhållit
förkunnaförkundeförkunnat
förlidaförledförlidit
förläggaförladeförlagt
förlåtaförlätförlåtit
förnimmaförnamförnummit
förrinnaförrannförrunnit
förseförsågförsett
försiggåförsiggickförsiggått
förslutaförslutade;inneslötförslutat;inneslutit
försovaförsovförsovit
förståförstodförstått
försvinnaförsvannförsvunnit
försäljasförsåldesförsålts
försättaförsatteförsatt
förtaförtogförtagit
förtagaförtogförtagit
förtigaförtegförtigit
förutseförutsågförutsett
förutsägaförutsadeförutsagt
förutsägasförutsadesförutsagts
förutsättaförutsatteförutsatt
förvridaförvredförvridit
galagolgalit
gegavgett
gendrivagendrevgendrivit
genljudagenljödgenljudit
genomgågenomgickgenomgått
genomsegenomsåggenomsett
givagavgett
gjutagötgjutit
glidagledglidit
glädjagladdeglatt
gnidagnedgnidit
godtagodtoggodtagit
godtagagodtoggodtagit
gottgöragottgjordegottgjort
gravläggagravladegravlagt
gravsättagravsattegravsatt
gripagrepgripit
grundläggagrundladegrundlagt
gråtagrätgråtit
gickgått
göragjordegjort
hahadehaft
halshuggahalshögghalshuggit
havahadehaft
hemlighållahemlighöllhemlighållit
hinnahannhunnit
huggahögghuggit
hushållahushöllhushållit
hänskjutahänsköthänskjutit
hållahöllhållit
hånlehånloghånlett
högtidlighållahögtidlighöllhögtidlighållit
iakttaiakttogiakttagit
iakttagaiakttogiakttagit
ifrågasättaifrågasatteifrågasatt
igångsättaigångsatteigångsatt
inbegripainbegrepinbegripit
inbjudainbjödinbjudit
indraindrogindragit
indragaindrogindragit
infallainföllinfallit
infinnainfanninfunnit
infrysainfrösinfrusit
ingeingavingett
ingivaingavingett
ingjutaingötingjutit
ingripaingrepingripit
ingåingickingått
inhållainhöllinhållit
inkommainkominkommit
innebärainnebarinneburit
innehainnehadeinnehaft
innehavainnehadeinnehaft
innehållainnehöllinnehållit
inneslutainneslutade;inneslötinneslutat;inneslutit
inseinsåginsett
inskrivainskrevinskrivit
insugainsöginsugit
insättasinsattesinsatts
intaintogintagit
intagaintogintagit
iscensättaiscensatteiscensatt
iståndsättaiståndsatteiståndsatt
jordanslutajordanslutade;inneslötjordanslutat;inneslutit
klargöraklargjordeklargjort
klarläggaklarladeklarlagt
klivaklevklivit
knipaknepknipit
knytaknötknutit
kommakomkommit
kringgåkringgickkringgått
kringskärakringskarkringskurit
krypakröpkrupit
kungörakungjordekungjort
kunnakundekunnat
kvarhållakvarhöllkvarhållit
kvarståkvarstodkvarstått
kvidakvedkvidit
leloglett
levandegöralevandegjordelevandegjort
lidaledlidit
liggalåglegat
ljudaljödljudit
ljugaljögljugit
lovsjungalovsjönglovsjungit
läggala;ladelagt
låtalätlåtit
lösgöralösgjordelösgjort
medgemedgavmedgett
medgivamedgavmedgett
misshushållamisshushöllmisshushållit
motbjudamotbjödmotbjudit
mottamottogmottagit
mottagamottogmottagit
måtte;måddemått
måstamåstemåst
nagelfaranagelfornagelfarit
namngenamngavnamngett
namngivanamngavnamngett
nedbrytanedbrötnedbrutit
nedfrysanedfrösnedfrusit
nedgöranedgjordenedgjort
nedlägganedladenedlagt
nedsättanedsattenedsatt
niganegnigit
njutanjötnjutit
nypanöpnupit;nypt
nyskrivasnyskrevsnyskrivits
nyttiggöranyttiggjordenyttiggjort
offentliggöraoffentliggjordeoffentliggjort
omgeomgavomgett
omgivaomgavomgett
omgåomgickomgått
omhändertaomhändertogomhändertagit
omhändertagaomhändertogomhändertagit
omintetgöraomintetgjordeomintetgjort
omkommaomkomomkommit
omskrivaomskrevomskrivit
omslutaomslutade;inneslötomslutat;inneslutit
omsättaomsatteomsatt
omöjliggöraomöjliggjordeomöjliggjort
permanentbeläggapermanentbeladepermanentbelagt
pipapeppipit
planläggaplanladeplanlagt
provgåprovgickprovgått
pungslåpungslogpungslagit
påbjudapåbjödpåbjudit
pådrivapådrevpådrivit
pågåpågickpågått
påståpåstodpåstått
redogöraredogjorderedogjort
rengörarengjorderengjort
ridaredridit
rinnarannrunnit
rivarevrivit
rytarötrutit
rådgörarådgjorderådgjort
rådslårådslogrådslagit
sammanbindasammanbandsammanbundit
sammanfallasammanföllsammanfallit
sammanläggasammanladesammanlagt
sesågsett
sittasattsuttit;setat
sjudasjödsjudit
sjungasjöngsjungit
sjunkasjönksjunkit
skinaskenskinit
skitasketskitit
skjutaskötskjutit
skolaskolade;skulleskolat
skridaskredskridit
skrikaskrekskrikit
skrinläggaskrinladeskrinlagt
skrivaskrevskrivit
skrivasskrevsskrivits
skrytaskrötskrutit
skäraskarskurit
slintaslantsluntit
slippaslappsluppit
slitasletslitit
slutaslutade;slötslutat;slutit
slåslogslagit;slått
smaksättasmaksattesmaksatt
smitasmetsmitit
smygasmögsmugit
smältasmältde;smaltsmältt;smultit
smålesmålogsmålett
smörjasmordesmort
snedvridasnedvredsnedvridit
snytasnötsnutit
sovasovsovit
spinnaspannspunnit
sprickasprackspruckit
spridaspridde;spredspritt
springasprangsprungit
spörjaspordesport
stenläggastenladestenlagt
stickastickade;stackstuckit;stickat
stigastegstigit
stinkastankstunkit
stjälastalstulit
storgråtastorgrätstorgråtit
strandsättastrandsattestrandsatt
stridastredstridit;stritt
strykaströkstrukit
strykasströksstrukits
ståstodstått
stödjastöddestött
sugasögsugit
supasöpsupit
svidasvedsvidit
svikasveksvikit
sväljasvaldesvalt
svältasvälte;svaltsvält;svultit
svärasvorsvurit
sysselsättasysselsattesysselsatt
sägasa;sadesagt
säljasåldesålt
säljassåldessålts
särläggasärladesärlagt
sättasattesatt
tatogtagit
tagatogtagit
tigategtigit;tegat
tillbetillbadtillbett
tillbedjatillbadtillbett
tilldratilldrogtilldragit
tilldragatilldrogtilldragit
tillfallatillfölltillfallit
tillfångatatillfångatogtillfångatagit
tillfångatagatillfångatogtillfångatagit
tillgetillgavtillgett
tillgivatillgavtillgett
tillgodosetillgodosågtillgodosett
tillgripatillgreptillgripit
tillgåtillgicktillgått
tillhandahållatillhandahölltillhandahållit
tillintetgöratillintetgjordetillintetgjort
tillkommatillkomtillkommit
tillkännagetillkännagavtillkännagett
tillkännagivatillkännagavtillkännagett
tillmötesgåtillmötesgicktillmötesgått
tillryggaläggatillryggaladetillryggalagt
tillrättaläggatillrättaladetillrättalagt
tillsetillsågtillsett
tillskrivatillskrevtillskrivit
tillslutatillslutade;inneslöttillslutat;inneslutit
tillståtillstodtillstått
tillsägatillsadetillsagt
tillsättatillsattetillsatt
tilltatilltogtilltagit
tilltagatilltogtilltagit
tillvaratatillvaratogtillvaratagit
tillvaratagatillvaratogtillvaratagit
tillvänjatillvandetillvant
tilläggatilladetillagt
tillåtatillättillåtit
tjutatjöttjutit
tjänstgöratjänstgjordetjänstgjort
toppridatoppredtoppridit
tvingatvingade;tvangtvingat;tvungit
tämjatämde;tamde;tämjdetämjt;tämt;tamt
töratordetort
törastordestorts
umgåsumgicksumgåtts
undanhållaundanhöllundanhållit
undergåundergickundergått
underhållaunderhöllunderhållit
underlåtaunderlätunderlåtit
understrykaunderströkunderstrukit
understödjaunderstöddeunderstött
undgåundgickundgått
undkommaundkomundkommit
undsättaundsatteundsatt
undvaraundvaradeundvarat;undvarit
undvikaundvekundvikit
uppbärauppbaruppburit
uppehållauppehölluppehållit
uppehållasuppehöllsuppehållits
uppfinnauppfannuppfunnit
uppgeuppgavuppgett
uppgivauppgavuppgett
uppgåuppgickuppgått
uppgörauppgjordeuppgjort
uppkommauppkomuppkommit
upplåtasupplätsupplåtits
uppmärksamgörauppmärksamgjordeuppmärksamgjort
upprätthållaupprätthöllupprätthållit
uppskjutauppskötuppskjutit
uppståuppstoduppstått
uppsugauppsöguppsugit
uppsägauppsa;uppsadeuppsagt
upptaupptupptit;upptit
upptagaupptogupptagit
upptasupptsupptits;upptits
utbjudautbjödutbjudit
utbjudasutbjödsutbjudits
utbristautbrastutbrustit
utdrautdrogutdragit
utdragautdrogutdragit
uteslutauteslutade;inneslötuteslutat;inneslutit
utfallautföllutfallit
utförsäljautförsåldeutförsålt
utgeutgavutgett
utgivautgavutgett
utgjutautgötutgjutit
utgåutgickutgått
utgörautgjordeutgjort
utkommautkomutkommit
utlåtautlätutlåtit
utseutsågutsett
utskrivautskrevutskrivit
utslåutslogutslagit;utslått
utståutstodutstått
utsugautsögutsugit
utsättautsatteutsatt
uttauttoguttagit
uttagauttoguttagit
utvinnautvannutvunnit
utväljautvaldeutvalt
varavarvarit
varseblivarseblevvarseblivit
varseblivavarseblevvarseblivit
vederfarasvederforsvederfarits
vederläggavederladevederlagt
vetavisstevetat
vidgåvidgickvidgått
vidkommavidkomvidkommit
vidmakthållavidmakthöllvidmakthållit
vidtavidtogvidtagit
vidtagavidtogvidtagit
vikavekvikit
viljavillevelat
villfaravillforvillfarit
vinavenvinit
vinnavannvunnit
vridavredvridit
väljavaldevalt
vänjavandevant
växaväxteväxt;vuxit
ätaåtätit
ådagaläggaådagaladeådagalagt
åliggaålågålegat
åläggaåladeålagt
åseåsågåsett
åsidosättaåsidosatteåsidosatt
åskådliggöraåskådliggjordeåskådliggjort
åstadkommaåstadkomåstadkommit
åsättaåsatteåsatt
åtaåtogåtagit
åtagaåtogåtagit
återbäraåterbaråterburit
återfååterfickåterfått
återgeåtergavåtergett
återgivaåtergavåtergett
återgååtergickåtergått
återinsättaåterinsatteåterinsatt
återkommaåterkomåterkommit
återseåtersågåtersett
återstååterstodåterstått
återtaåtertogåtertagit
återtagaåtertogåtertagit
återupptaåterupptogåterupptagit
återupptagaåterupptogåterupptagit
åtnjutaåtnjötåtnjutit
ödeläggaödeladeödelagt
ödeläggasödeladesödelagts
överdrivaöverdrevöverdrivit
överenskommaöverenskomöverenskommit
överfallaöverföllöverfallit
övergeövergavövergett
övergivaövergavövergett
övergåövergickövergått
överinseöverinsågöverinsett
överliggaöverlågöverlegat
överläggaöverladeöverlagt
överlåtaöverlätöverlåtit
överseöversågöversett
överskridaöverskredöverskridit
överstigaöverstegöverstigit
översättaöversatteöversatt
övertaövertogövertagit
övertagaövertogövertagit
övervinnaövervannövervunnit